Rechtsanwalt Ralf Möbius

tłumaczenia |

Tłumaczenia niemiecko-polskie i tłumaczenia polsko-niemieckie są specjalizacją Pana cand. jur. Pawła Witkowskiego, który jest tłumaczem przysięgłym tekstów i wypowiedzi ustnej języka polskiego w okręgu Sądu Krajowego w Hanowerze i nie będący na etacie współpracuje z adwokatem Ralfem Möbius LL.M. Studiuje prawo na Leibniz Uniwersytecie w Hanowerze, urodzony w Grudziądzu, uczęszczał do szkoły w Gdynii i w Wejherowie.

Pan Paweł Witkowski był w ramach dołącznego kierunku studiów „Europejska Praktyka Prawna“ w latach 2004 i 20005 studentem na Uniwerytecie Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, gdzie specjalizował się na prawie budowlanym oraz na prawie pracy.

Zarazem pracował w szkole nauki języków w Lublinie jako nauczyciel języka niemieckiego. Oprócz udzielania prywatnych korepetycji był on także korepetytorem kilku prac dyplomowych dla absolwentów kierunku germanistyki na Uniwersytecie w Lublinie.

Następnie udał się na trzymiesięczną praktykę na Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, gdzie był współodpowiedzialny za korespondencje z niemieckim miastem partnerskim Gütersloh.

Do czasu zdania matury w roru 2000 był tłumaczem w Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu. W listopadzie 2005 został przyjęty do kręgu tłumaczy przysięgłych, którzy współpracują z urzędem kryminalnym na terenie dolnej saksonii. Tymczasowo jest także tłumaczem dla miasta Hanoweru w Komunalnej Służbie Socialnej. Dalsze miejsce działalności to corocznie odbywające się Targi Hanowerskie, gdzie pełni on funkcje tłumacza oraz pośrednika dla przedsiębiorstwa transportowego z Łodzi, z oddziałami w Słupsku, Kielcach i Bielsko-Białej.

Pan Paweł Witkowski tłumaczy w szczególności:

Świadectwa urodzenia, księgi rodzin, metryki chrztu, prawa jazdy i inne dokumenty pojazdu samochodowego, papiery celne, świadectwa szkolne i świadectwa pracy, dyplomy uniwersyteckie, teksty reklamowe wszelkiego rodzaju, ekspertyzy w dziedzinie medycyny oraz w sprawie ubezpieczeń, umowy o pracę, umowy kupno – sprzedaży, umowy najmu, wyroki sądowe w sprawie rozwodu, adopcji, prawa opiekuńczego i prawa alimentów. Ponadto udziela rady i pomocy polskim klientom w ustniej jak i w pisemnej korespondencji z urzędami, dłużnikami lub wierzycielami oraz służy pomocą we wypełnianiu standaryzowanych formularzy, są to w pierwszym rzędzie wnioski dotyczące renty i zasiłek państwowych oraz deklaracje podatkowe.

Honorarium za tłumaczenia polsko-niemieckie oraz niemiecko-polskie opiera się na ustawie wynagrodzenia i odszkodowania wymiaru sprawiedliwości (JVEG), na ustawie dotyczącej wynagrodzenie biegłych, tłumaczów tekstów i wypowiedzi ustnej oraz na ustawie o odszkodowaniu sędziów niezawodowych, świadków i osób trzecich (Federalny Dziennik Ustaw I 2004, S. 776).

Następuje cytat fragmenu tej ustawy, aby poinformować o kosztach, którymi to będą Państwo obciążeni za tłumaczenia niemiecko-polskie lub polsko-niemieckie.

Część trzecia – wynagrodzenie biegłych oraz tłumaczów tekstów i wypowiedzi ustnej

§ 8 Zasada wynagrodzenia

(1) Biegli, tłumacze wypowiedzi ustnej i tłumacze tekstów otrzymują jako wynagrodzenie

  1. honorarium za ich usługi (§§ 9 do 11)
  2. odszkodowanie za koszty podróży (§ 5)
  3. odszkodowanie za wydatek (§ 6) oraz
  4. odszkodowanie za pozostałe i szczególne wydatki (§§ 7 i 12).

(2) Dopóki honorarium jest do ocenia się według stawki płacy godzinowej, jest ono przyznawane za każdą godzinę potrzebnego czasu włącznie z niezbędnym czasem podróży i czasem czekania. Ostatnia już zaczęta godzina jest liczona całkowicie, gdy było potrzebne z niej więcej niż 30 minut do spełnienia usługi; w przeciwnym razie honorarium wynosi połowę kwoty, która płacona jest za pełną godzinę.

(3) Dopóki usługi lub wydatki podlegające wynagrodzeniu przypadają jednocześnie na załatwienie kilku spraw, wynagrodzenie jest do podzielenia na ilość spraw.

(4) Biegłym oraz tłumaczom wypowiedzi ustnej i tekstów, którzy mają swoje zwykłe miejsce zamieszkania zagranicą, uwzględniając ich osobiste warunki, zwłaszcza ich regularne dochody, może być przyznane ze słuszną oceną wyższe wynagrodzenie niż wynagrodzenie wyznaczone w ustępie pierwszym.

§ 9 Honorarium za usługi biegłych i tłumaczy wypowiedzi ustnej

(1) Biegły […]

[…]

(2) Honorarium tłumacza wypowiedzi ustnej wynosi za każdą godzinę 55 Euro. Wykonywujący wyłącznie tłumaczenia wypowiedzi ustnej otrzymuje odszkodowanie za okres przestoju w wysokości najwyżej 55 Euro, dopóki poniósł straty dochodu poprzez uchylenie terminu, na który był wezwany, dopóki uchylenie terminu nie było spowodowane przez przyczynę tkwiącą w jego osobie i dopóki był powiadomiony o uchyleniu dopiero w dniu terminu lub w jednym z dwóch poprzednich dniach.

§ 10 Honorarium za szczególne usługi

[…]

§ 11 Honorarium za tłumaczenia tekstów

(1) Honorarium za tłumaczenie wynosi 1,25 Euro za w danym czasie zaczęte 55 znaków tekstu pisemnego. Jeśli tłumaczenie jest znacznie utrudnione zwłaszcza z powodu użycia wyrazów technicznych lub z powodu ciężkiej czytelności, podwyższa się honorarium na 1,85 Euro, przy niezwykle trudnych tekstach na 4 Euro. Miarodajny dla ilości znaków jest tekst w tym języku, na który się tłumaczy; gdy używa się łacińskie litery tylko w języku, z którego się tłumaczy, wówczas miarodajna jest ilość znaków w tescie tego języka, z którego się tłumaczy. Gdy liczenie uderzeń byłoby związane z niestosunkowym nakładem, wówczas ich ilość wyznacza się według ilości wierszów uwzględniając przeciętną ilość znaków co wiersz.

(2) Za jedno lub kilka tłumaczeń z powodu tego samego zlecenia honorarium wynosi najmniej 15 Euro.

(3) Dopóki usługa tłumacza opiera się na ponownym sprawdzeniu wyznaczonych treści dokumentów lub zapisań telekomunikacji, nie sporządzając tłumaczenia pisemnego, otrzymuje on honorarium jak tłumacz wypowiedzi ustnej.

§ 12 Odszkodowanie za szczególne wydatki

(1) Dopóki nic innego w tej ustawie jest wyznaczone, z wynagrodzeniem według §§ 9 do 11 są spłacone także zwykłe koszty ogólne oraz wydatek zwykle związany z przedłożeniem ekpertyzy lub tłumaczenia. Jednakże oddzielnie wynagradzane są

  1. niezbędne szczególne koszty za przygotowanie i przedłożenie ekpertyzy lub tłumaczenia, łącznie z niezbędnymi wydatkami za siły pomocnicze oraz za materiały i narzędzia zużyte do kontroli;
  2. potrzebne zdjęcia do przygotowania i przedłożenia ekpertyzy lub na ich miejscu wstąpiające wydruki barwne 2 Euro za pierwszą kopie lub wydruk i 0,50 Euro za każdą następną kopie lub wydruk;
  3. za przedłożenie pisemnej ekpertyzy po zaczętych 1000 znaków; jeśli liczba znaków jest nieznana, musi być ona oszacowana;
  4. na wynagrodzenia przypadający podatek obrotowy, o ile on nie zostaje wykluczony od pobrania według § 19 pierwszego ustępu ustawy o podatku obrotowym.

(2) Odpadająca część kosztów ogólnych na siły pomocnicze (pierwszy ustęp drudie zdanie Nr. 1) jest spłacona przez 15 procentową dopłatę na kwotę, która jest do wynagrodzenia jako niezbędny wydatek na siły pomocnicze, czyba że wezwanie sił pomocniczych nie spowodowało lub spowodowało tylko nieistotnie podwyżone koszty ogólne.

Koszty za tłumaczenia będą uzgadniane na podstawie ustawy wynagrodzenia i odszkodowania wymiaru sprawiedliwości (JVEG) i są one z góry do wyrównania.

Do pytań w sprawach tłumaczenia służą dane kontaktowe wskazane na tej stronie internetowej.